مراقبه ها

 • آخرین مراقبه ترتیبی

  آخرین مراقبه ترتیبی

  تمرین شماره پانزدهم: آگاهی شما در جهان پخش شده است.

  درجایی راحت بنشینید، با پشتی صاف و چشمانی بسته و به ریتم تنفستان توجه کنید. جریان هوا را که از بینی شما وارد و خارج می‌شود نظاره کنید. زمانی که فکری به ذهنتان می‌آید، اجازه دهید با جریان تنفس خارج شود. به تنفستان برای چند دقیقه توجه کنید. اکنون توجهتان را از تنفستان به آگاهی‌تان ببرید. همچنان که به آگاهی‌تان، آگاه می‌شوید متوجه می‌شوید که چگونه این آگاهی هر آنچه در این لحظه تجربه می‌کنید را واقعاً در بردارد. این‌چنین نیست که آگاهی درون سر یا بدن شماست بلکه بدن، تنفس و افکار شما همه درون آگاهی هستند.

  اکنون اجازه دهید دامنه آگاهی به بیرون کشیده شود. با هر بازدم، احساس کنید که دامنه آگاهیتان بیشتر و بیشتر توسعه می‌یابد.

  اجازه دهید تمام اتاق را پر کند، سپس ساختمان را، بعد تمام محوطه را، به بیرون کشیده می‌شود به آسمان و جهان. اجازه دهید آگاهی تا هرکجا که می‌تواند برود و توسعه یابد. حال در وسعت آگاهی توسعه‌یافته‌ات استراحت کن.  مترجم: ژ. مخزنی