اخبار

گواهی معتبر ری-کی

 
بدینوسیله به آگاهی دوستداران و کارورزان ری-کی می رساند: براساس لیست مربیان مجاز ری-کی مندرج در سایت مرکز بین المللی آموزش ری-کی فقط مربیان نامبرده شده در لیست فوق اجازه صدور گواهی ری-کی برای دورههای اول تا استادی ری-کی از طرف آن مرکز را دارند. سایر مربیان، آنهم در صورت داشتن مجوز لازم، فقط مجاز به صدور گواهی کارونا از طرف این مرکز میباشند. خواهشمند است هنگام انتخاب و ثبت نام درکلاسهای ری-کی به این مهم توجه فرمایید. آدرس سایت www.rei-ki.org

13 بهمن 1393