داستان ها

یادم باشد


یادم باشد حرفی نزنم که به کسی بر بخورد
نگاهی نکنم که دل کسی بلرزد

خطی ننویسم که آزار دهد کسی را

یادم باشد که روز و روزگار خوش
است وتنها دل ما دل نیست

یادم باشد جواب کین را با کمتر
از مهر و جواب دورنگی را با کمتر از
صداقت ندهم

یادم باشد باید در برابر
فریادها سکوت کنم و برای سیاهی ها
نور بپاشم

یادم باشد از چشمه درسِِ خروش
بگیرم و از آسمان درسِ پـاک زیستن

یادم باشد سنگ خیلی تنهاست ...
یادم باشد باید با سنگ هم لطیف
رفتار کنم مبادا دل تنگش بشکند

یادم باشد برای درس گرفتن و درس
دادن به دنیا آمده ام ...
نه برای تکرار اشتباهات گذشتگان

یادم باشد زندگی را دوست دارم

یادم باشد هر گاه ارزش زندگی
یادم رفت در چشمان حیوان بی‌زبانی
که به سوی قربانگاه می رود زل بزنم
تا به مفهوم بودن پی ببرم

یادم باشد می توان با گوش سپردن
به آواز شبانه ی دوره گردی که از
سازَش عشق می بارد به اسرارعشق پی
بُرد و زنده شد

یادم باشد معجزه قاصدکها را
باور داشته باشم

یادم باشد گره تنهایی و دلتنگی
هر کس فقط به دست دل خودش باز
می‌شود

یادم باشد هیچگاه لرزیدن دلم
را پنهان نکنم تا تنها نمانم

یادم باشد هیچگاه از راستی
نترسم و نترسانم

یادم باشد از بچه ها میتوان
خیلی چیزها آموخت

یادم باشد پاکی کودکیم را از
دست ندهم

یادم باشد زمان بهترین استاد است

یادم باشد قبل از هر کار با
انگشت به پیشانیم بزنم تا بعدا با
مشت برفرقم نکوبم

یادم باشد با کسی آنقدر صمیمی
نشوم شاید روزی دشمنم شود

یادم باشد با کسی دشمنی نکنم
شاید روزی دوستم شود

یادم باشد قلب کسی را نشکنم

یادم باشد زندگی ارزش غصه خوردن ندارد

یادم باشد پلهای پشت سرم را ویران نکنم

یادم باشد امید کسی را از او
نگیرم شاید تنها چیزیست که دارد

یادم باشد که عشق کیمیای زندگیست

یادم باشد که آدمها همه
ارزشمندند و همه می توانند مهربان
و دلسوز باشند

یادم باشد زنده‌ام و اشرف مخلوقات

بیایید همگی یادمان باشد و به هم یادآوری کنیم