داستان ها

زندگی

زندگی موسیقی گنجشک هاست.

زندگی باغ تماشای خداست.

زندگی یعنی همین پروازها. صبح ها، لبخندها، آوازها

زندگی ذره ی کاهی است که کوهش کردیم

زندگی نام نکویی است که خوارش کردیم

زندگی نیست بجز نم نم باران بهار

زندگی نیست به جز دیدن یار

زندگی نیست به جز عشق، به جز حرف محبت به کسی، ورنه هر خار و خسی، زندگی کرده بسی،

زندگی تجربه ی تلخ فراوان دارد، دو سه تا کوچه و پس کوچه و اندازه ی یک عمر بیابان دارد.

ما چه کردیم و چه خواهیم کرد در این فرصت کم؟

سهراب سپهری