داستان ها

چگونه باید عمل کنم؟

شاگرد از استاد پرسید: چگونه بفهمم در زندگی بهترین روش عملکرد کدام است؟
استاد از او خواست میزی بسازد. وقتی که ساخت میز تقریبا تمام شده بود استاد وارد کارگاه شد. شاگرد مشغول کوبیدن آخرین میخها به سطح میز بود. هربار شاگرد سه ضربه محتاطانه به میخ میکوبید تا آنکه یکی از میخها سر ناسازگاری گذاشت و شاگرد مجبور شد چند ضربه دیگر هم بر سر میخ وارد آورد. آخرین ضربه عمیقتر در چوب فرو رفت و به میز صدمه زد.
استاد رو به شاگرد گفت: دستان تو به سه ضربه عادت کرده بودند. وقتی عملکردی به عادت آغشته شود مفهوم خود را از دست میدهد و خسارت به بار می آورد. هر عملی برای خود ممتاز و ویژه است و تنها یک راه وجود دارد: نگذار عادت بر عمل تو حاکم شود.

مترجم: آیدا ایازی
برگرفته از کتابUnterwegs der Wanderer نوشته پائولو کوئیلو