داستان ها

در کلمه قدرت پنهان است

استاد گفت: بنویس! نوشتن ما را به پروردگار و آیندگان نزدیکتر می کند. اگر می خواهی به درک بهتری از نقش خود در دنیا برسی بنویس. بگذار روحت خود را در نوشتار نشان دهد، حتی اکر کسی نوشته ات را نخواند یا بدتر از آن توسط کسانی خوانده شود که هرگز به آنها اجازه خواندن نوشته ات را نداده بوده ایی.
ساده ترین فایده نوشتن آن است که به افکارمان نظم می بخشد و برایمان روشن می سازد که در اطرافمان چه خبر است.
یک برگ کاغذ و یک مداد می تواند معجزه ایی خلق کند، مرهمی بر دردی باشد، آرزویی را تحقق بخشد و باعث شفا گردد و امیدی از دست رفته را بازگرداند.
در کلمه قدرت پنهان است.
پائلو کوئلو
ترجمه: آیدا ایازی
از ترجمه آلمانی کتاب: مجموعه داستانهای در مسیر زائر، نشر diogenes